Klub Handlowy Opel

Klub Handlowy Opel

Program dla Warsztatów i sklepów samochodowych

więcej ›

myOpel.pl

Opineo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA KONSUMENTÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI I USŁUG POSPRZEDAŻNYCH

BROSZURA INFORMACYJNA DLA KONSUMENTÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI I USŁUG POSPRZEDAŻNYCH


1. Dane identyfikacyjne Autoryzowanego Serwisu:
„Kanclerz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 26 (41-710) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000155247, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 PLN, numer NIP: 641 10 45 645, numer REGON: 272912523, numer telefonu 32 760 4000.


2. Sposób porozumiewania się z Autoryzowanym Serwisem.
Wszelkie informacje handlowe oraz związane z przedmiotem umowy i samym zawarciem umowy Autoryzowany Serwis udziela za pośrednictwem osób zatrudnionych, w formie ustnej i pisemnej, jak również za pośrednictwem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres Autoryzowanego Serwisu: opel@kanclerz.com.pl lub telefonicznie, pod numerem 32 760 4000.


3. Sposób spełnienia świadczenia.
Odbiór rzeczy następuje w Autoryzowanym Serwisie lub w przypadkach indywidualnie uzgodnionych w innym miejscu. Autoryzowany Serwis przygotuje warunki umożliwiające dokonanie przez Konsumenta sprawdzenia jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podzespołów zakupywanej rzeczy, o ile rzecz nie wymaga uprzedniego zamontowania.


4. Termin spełnienia świadczenia.
Termin spełnienia świadczenia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Konsumentem. Okres oczekiwania na wykonanie usługi lub sprowadzenie części jest zróżnicowany i uzależniony od rodzaju i zakresu usługi, a w przypadku sprzedaży części od jej dostępności w salonie lub magazynie zewnętrznym. W przypadku sprzedaży części znajdujących się w salonie umowa wykonywana jest natychmiastowo, a w przypadku sprzedaży części sprowadzonych z magazynów zewnętrznych Autoryzowany Serwis każdorazowo ustala i wskazuje przewidywany termin jej odbioru.


5. Procedura Reklamacyjna
Jeżeli podczas odbioru rzeczy lub pojazdu po naprawie Konsument stwierdzi rozbieżności w stosunku do zamówienia lub widoczne uszkodzenia, zostaną one opisane w protokole reklamacyjnym sporządzonym w obecności pracownika Autoryzowanego Serwisu.
Jeżeli przyczyna reklamacji ujawni się po dokonaniu odbioru usługi lub rzeczy (zakupionej części) Konsument powinien poinformować o niej Autoryzowany Serwis. Zawiadomienie Autoryzowanego Serwisu (reklamacja) winno być złożone przez osobę uprawnioną w formie pisemnej, elektronicznej reklamacje@kanclerz.com.pl lub ustnej, przy czym ze zgłoszenia reklamacji w formie ustnej należy sporządzić protokół. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną, traktuje się jak niewniesioną. Reklamacja powinna zawierać:
1) datę sporządzenia reklamacji;
2) imię i nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej
reklamację;
3) przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji;
4) wskazanie żądania Konsumenta;
5) datę i miejsce zakupu lub wykonania usługi;
6) numer VIN pojazdu;
7) wykaz załączonych dokumentów;
8) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Konsument powinien dostarczyć pojazd lub rzecz do Autoryzowanego Serwisu, w terminie ustalonym z Autoryzowanym Serwisem, celem dokonania weryfikacji zasadności reklamacji. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Autoryzowany Serwis reklamacji. Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.


6. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia.
Autoryzowany Serwis jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121).


7. Czas trwania umowy.
Umowy sprzedaży części znajdujących się w salonie wykonywane są natychmiastowo, w związku z czym czas trwania umowy ograniczony jest do okresu pomiędzy zapłatą ceny a dokonaniem przez Konsumenta odbioru rzeczy. W przypadku części wymagających sprowadzenia z magazynu zewnętrznego, umowa obowiązuje od momentu złożenia zamówienia do czasu wskazanego przez Autoryzowany Serwis na zamówieniu jako przewidywana data odbioru zamówionej części lub do dnia dokonania przez Konsumenta faktycznego odbioru rzeczy.
Umowy o wykonanie usług (serwisowych, naprawczych, przeglądowych) trwają do dnia każdorazowo wskazanego przez Autoryzowany Serwis na zleceniu naprawy / przyjęciu do serwisu. Umowy o świadczenie usług (np. ubezpieczenia, ochrony, programy serwisowe) obowiązują na okres wynikający z oferty, przy czym okres ten uzależniony jest od wyboru przez Konsumenta opcji oferowanej w ramach usługi.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl