wyszukiwarka zaawansowana

Klub Handlowy Opel

Klub Handlowy Opel

Program dla Warsztatów i sklepów samochodowych

więcej ›

myOpel.pl

Opineo

KONKURS: Wygraj bagażnik wart 2300 zł!
KONKURS: Wygraj bagażnik wart 2300 zł!

Weź udział w naszym konkursie

i wygraj rewelacyjny uchwyt na 3 rowery marki Thule EuroWay G2!

 

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

1. Między 4 lutego 2021r, a 4 marca 2021r wykonaj zakupy na stronie www.doopla.pl

za minimalną kwotę 100 zł brutto. Zachowaj numer zamówienia.

2. Wejdź na naszego fanpage na Facebook'u i znajdź post konkursowy.

3. W komentarzu pod postem konkursowym dodaj zdjęcie swojego samochodu.

 

To wszystko! Każde zgłoszone w ten sposób zdjęcie, weźmie udział w naszym konkursie.

Zachęcamy do polubienia naszej strony na Facebook'u, aby nie przegapić wyników.

Konkurs trwa od 4 lutego 2021r do 4 marca 2021r do godz. 23:59. Wyniki ogłosimy najpóźniej 18 marca 2021r.

Bagażnik zostanie wysłany na nasz koszt pocztą na terenie Polski na adres podany przez zwycięzcę.

Regulamin konkursu możecie przeczytać poniżej.

Uchwyt na 3 rowery Thule

Uchwyt rowerowy Thule G2

To kompaktowy uchwyt, który pomieści do 3 rowerów. Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom, zamontowany sprzęt jest bezpieczny, a mechanizm odchylania pozwala na dostęp do bagażnika, nawet kiedy uchwyt rowerowy jest pełny. Uchwyt na rowery Thule pasuje do wszystkich typów oryginalnych haków. Kiedy nie jest używany, można go wygodnie złożyć na płasko, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca.

 

Regulamin konkursu: Wygraj uchwyt rowerowy

I Słowniczek

Organizator konkursu – sklep DoOpla.pl, firma „KANCLERZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 26, o numerze NIP: 641-10-45-645 oraz numerze REGON: 272912523, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155247, o kapitale zakładowym 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), prowadząca salony i serwisy samochodowe przy ulicy Obrońców Westerplatte 26 w Rudzie Śląskiej oraz przy ulicy Gliwickiej 9 w Przyszowicach.

Konkurs – konkurs o nazwie „Wygraj uchwyt rowerowy” organizowany przez „Kanclerz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony i przyjęty w dniu 4 lutego 2021 r., określający zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj uchwyt rowerowy”.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu pt. „Wygraj uchwyt rowerowy".
 2. Przedmiotem Konkursu jest zrobienie zakupów w sklepie www.doopla.pl między 4 lutego 2021r, a 4 marca 2021r za minimum 100 zł brutto oraz dodanie zdjęcia swojego samochodu w komentarzu pod postem konkursowym na facebook’u (zwane dalej „Zadaniem konkursowym”).
 3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest firma “KANCLERZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 26, o numerze NIP: 641-10-45-645 oraz numerze REGON: 272912523, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155247, o kapitale zakładowym 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Konkurs odbywa się na profilu Facebook DoOpla.pl, tj. pod adresem: https://www.facebook.com/dooplapl (zwanym dalej „Profilem”.

III Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która do godz. 23:59 4 marca 2021 roku wykona prawidłowo Zadanie Konkursowe oraz spełnia warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Jeden Uczestnik może zamieścić dowolną ilość zgłoszeń, jednak każde zgłoszenie musi wiązać się z innym zamówieniem w sklepie (decydują numery zamówień).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tym Uczestnikom, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także krewni i powinowaci osób wymienionych w niniejszym punkcie.

IV Zasady i przebieg Konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem Nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 2. Wybór pierwszego miejsca w Konkursie zostanie dokonany przez jury konkursowe, składające się z przedstawicieli Organizatora Konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie zwycięzcy nastąpi najpóźniej 18 marca 2021r na Profilu Organizatora Konkursu.
 3. Jury konkursowe, wyłaniając Zwycięzcę, kierować będzie się następującymi kryteriami:
 4. a) zgodność zgłoszenia z zadaniem konkursowym
 5. b) kreatywność, oryginalność i zabawność propozycji
 6. Aby przystąpić do Konkursu, należy:
 7. a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu
 8. b) wykonać zakupy w sklepie doopla.pl za minimum 100 zł brutto między 04.02.2021r , a 04.03.2021r.
 9. c) dodać zdjęcie swojego samochodu w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Organizatora Konkursu.
 10. Zgłoszenia zamieszczone w innych miejscach, nie będą brane pod uwagę.
 11. Zabronione jest nadesłanie fotografii obraźliwych, niecenzuralnych, nawołujących do przemocy lub odwołujących się do jakiejkolwiek dyskryminacji.

V Prawa autorskie

 1. Nadesłanie zgłoszenia należącego do osób trzecich skutkuje natychmiastowym usunięciem zgłoszenia oraz wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
 2. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich ponosi Uczestnik.
 3. Z chwilą Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nadesłanego Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:
 4. utrwalenie i zwielokrotnienie, rozpowszechniania w całości lub w części w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu
 5. wprowadzenie do obrotu, w szczególności wprowadzenie do pamięci komputera i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej
 6. wykorzystywanie do celów promocyjnych,
 7. zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności w serwisach społecznościowych,
 9. nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych,.

VI Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest uchwyt rowerowy Thule G2 oraz wysyłka na terenie Polski na adres podany przez zwycięzcę.
 2. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Nagrody na inną o nie mniejszej wartości.

VII Przekazanie Nagród

 1. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez zwycięzcę.
 2. Zwycięzca ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych podać w prywatnej wiadomości na profilu Organizatora Konkursu swoje dane do wysyłki. W przeciwnym wypadku nagroda przechodzi na kolejną osobę.
 3. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody na równowartość pieniężną.

VIII Odpowiedzialność Organizatora Konkursu

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, np. wskutek awarii łączy, sprzętu bądź systemu Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

IX Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo reklamacji. Reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz jej uzasadnienie. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: marketing@kanclerz.com.pl Dopuszcza się złożenie reklamacji w formie pisemnej osobiście lub listownie we wskazanym terminie. W przypadku reklamacji listownych liczy się termin nadania listu z reklamacją do Organizatora.
 2. Reklamacje składane po terminie wskazanym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury Konkursu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

X Dane osobowe Uczestników

 1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy, wydania Nagród i rozpoznania reklamacji.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. firma „KANCLERZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 26, zwany dalej Administratorem lub Organizatorem lub Organizatorem Konkursu.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy Konkursu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem: firma „KANCLERZ” przy ul. Obrońców Westerplatte 26 w Rudzie Śląskiej.
 4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga):
 5. Skarga powinna być zaadresowana na Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
 6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153
 7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub odbiór Nagrody.
 9. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
 10. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie.
 11. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i nazwiska Zwycięzcy będą Użytkownicy Facebooka.
 12. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.

XI Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu Ustawy o grach losowych (Ustawa z dnia 29 lipca 1992 Dz.U.Nr 68, poz.341 z późn.zm.).
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com.
 3. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Organizator Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie podczas trwania Konkursu. Każda zmiana zostanie niezwłocznie ogłoszona na profilu Facebook DoOpla.pl.

 

 

do góry
×

W związku z sytuacją panującą na terenie naszego kraju, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 informujemy, że czas dostarczenia przesyłek może ulec wydłużeniu.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl