Rabaty za punkty - regulamin

 1. § POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą "Rabaty za punkty"
  2. Organizatorem Programu jest "Kanclerz" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ulicy Obrońców Westerplatte 26, NIP 641 10 45 645, REGON 272912523, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155247, o kapitale zakładowym 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).
  3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulamin") określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym Rabaty za punkty", określone przez Organizatora.
  4. Niniejszy Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.doopla.pl/pl/i/Regulamin-zakupow/24
  5. Programu realizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.doopla.pl.
  6. Przystępując do Programu lojalnościowego, uczestnicy programu akceptują warunki zarówno niniejszego Regulaminu, jak i regulaminu sklepu internetowego www.doopla.pl.
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  9. przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. § UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM:

  1. Uczestnikiem programu, może być każda osoba posiadająca zarejestrowane konto w sklepie Internetowym www.doopla.pl.
  2. Warunkiem przystąpienia do programu jest założenie konta w sklepie doopla.pl. Dokonać tego można wypełniając formularz na stronie www.doopla.pl/pl/login.
  3. Jednokrotne zgłoszenie do Programu Lojalnościowego jest wystarczające.
 3. § PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

  1. Uczestnik Programu gromadzi punkty na swoim osobistym koncie, poprzez zakup towarów w sklepie internetowym www.doopla.pl.
  2. Punkty są naliczane za zakup towarów w sklepie www.doopla.pl według następujących zasad:
   • za każde pełne 100 złotych brutto z wartości złożonego zamówienia naliczane jest 10 punktów (punkty są naliczane bez względu na rodzaj środka płatności)
   • 100pkt. to dodatkowe 1% rabatu przy kolejnych zakupach, 200pkt. to 2%, 300pkt. 3% itd.
  3. Punkty za zakup, (występujące pod jednym numerem zamówienia) mogą być przyznane tylko jeden raz. Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika po zmianie statusu zamówienia na "Towar wysłany/odebrany".
  4. Należny rabat z tytułu uzbieranych punktów będzie naliczony podczas kolejnych zakupów.
  5. Ilość punktów a tym samym należny rabat można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce "Moje konto".
  6. Jeżeli Uczestnik Programu zrezygnuje z nabycia towarów za które zostały naliczone punkty, np., gdy odstąpi od umowy, zwraca nabyty towar, Sklep doopla.pl automatycznie odejmie ilość naliczonych punktów wynikających z wystawionej faktury korygującej z konta Uczestnika Programu.
  7. Organizator zastrzega, iż nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu Punktów z jednego konta na drugie. Punkty nie są zbywalne.
  8. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. § PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kanclerz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-710 Ruda Śląska, ulica Obrońców Westerplatte 26, NIP 641 10 45 645, REGON 272912523, KRS 0000155247, kontakt z administratorem: info@doopla.pl zwana dalej Administratorem;
  2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pan Krzysztof Musiał e-mail: iod@kanclerz.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
   • w celu świadczenia usług związanych z założeniem i obsługą konta klienta w Sklepie, udostępnianiem formularzy kontaktowych, rejestrowaniem i prowadzeniem historii zamówień, ustaleniem uprawnień do korzyści związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   • w celu obsługi zakupów dokonywanych w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   • w celu realizacji ustawowych obowiązków ustawowych Administratora, w szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Kupujących w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
   • w celach marketingowych Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu Kupującemu informacji o nowych towarach, promocjach , usługach i konkursach dostępnych w Sklepie. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli została wyrażona zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom z uwagi na konieczność realizacji usług, w szczególności dostawcom systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, pocztowe i kurierskie,, agencjom marketingowym (w przypadku usług marketingowych)
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu istnienia obowiązków księgowych i podatkowych Administratora oraz do czasu
  7. przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i świadczenia usług, w szczególności w zakresie przyznania korzyści wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym. Odmowa podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia uniemożliwia wykonanie przez Sklep umowy sprzedaży i świadczenia usług.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Administrator regularnie przeprowadza analizę ryzyka, by zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, w tym że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na świadczone przez niego usługi i wykonywane zadania.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl